قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در سال جاری برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است.
از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات براساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود ، لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند :
-۱ با اجرای ماده ۶۲ آئین نامه ، هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند:
آقایان: احمد مومنی هزاوه ( رئیس) وحید قرقدردوست( نائب رئیس) حسین جیریایی، مهرداد البرزی عراقی، مصطفی نورایی، حسام احمدی ، حمید احمدی ( عضو).
۲-به موجب ماده ۶۲ آئین نامه،» وزارت راه و شهرسازی « دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است و آقایان / خانم ها: احمد مرزبان(رئیس) ، حمید انعامی، سید سعید محمدی، محمود آباقری و سیما درخشان به عنوان اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.
۳-اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره ، تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات وسایر مسائل مربوطه متعاقباً از طریق اطلاعیه های » هیأت اجرایی انتخابات «اعلام خواهد شد.
در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخلاق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند.
آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در محل هیات اجرایی واقع در اداره کل راه و شهر سازی برگزارخواهدنمود، لذا بدینوسیله ازکلیه علاقمندان حائز شرأیط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج درماده ۱۱ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده وعلاقه مند به عضویت درهیأت مدیره سازمان نظام مهند سی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با دردست داشتن :
۱. اصل وتصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی .
۲. اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
۳. اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی ) مبنای صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی (
۴. اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه .
۵. اصل و تصویر مصدق کارت ملی .
۶. دو قطعه عکس *۴ ۳
۷. تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسا ن، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان .
– برابر تصمیم هیات اجرایی تصویر برابر اصل مدارک بایستی در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد.
۸. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.( معرفی نامه از هیات اجرایی اخذ گردد.)
۹. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه نیروی انتظامی استان.(معرفی نامه از هیات اجرایی اخذ گردد.)
از تاریخ ۱/۰۳/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ به محل هیات اجرایی واقع در اداره کل راه و شهرسازی ( نیم طبقه اول جنب سالن اجتماعات امیرکبیر) مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است ، مدت زمان ثبت نام به هیچ وجه قابل تمد ید نمی با شد و به درخوا ستهای ناقص یا درخوا ست هائی که پس ازاتمام مدت مذکور ودرخواستهایی که نامزد عضویت درهیأت مدیره دارای شرأیط لازم یا مدرک تحصیلی دررشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثرداده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در ر شته های اصلی ساختمان و حائز شرأیط زیر باشند:
برخی شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیأت مدیره
شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیأت های مدیره سازمان استان وفق ماده ۱۱ قانون و مواد ۵۸ و ۵۹ آئین نامه ) اصلاحی ۱۳۹۴ ( به شرح زیر است:
۱. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. طبق ماده ۵۹ آئین نامه (اصلاحی۱۳۹۴) به شرح زیر:
الف) نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست نامزدی، یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.
ب) نداشتن محکومیت قضائی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.
پ) نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دوبار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.
ت) عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده ۲ مکرر آئین نامه و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر شده باشد.
۴. نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.
۵. داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
۶. حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای بشرح زیر:
الف) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیات مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک تحصیلی که توسط کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعیین شده و به تصویب وزیر راه و شهر سازی رسیده است.
ب) مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا ۱۰ سال پس از تصویب قانون ، یعنی تا سال۱۳۸۴ (تو ضیح اینکه قانون مصوب سال ۱۳۷۴ ا ست.) بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهدشد. این مدارک به شرح زیر است:
پ) گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهر سازی مربوط به حرفه مهندسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.
در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های ا ستان ها، این دوره های آموزشی سه گانه پس از انتخاب اعضای هیات مدیره برای آنان برگزارخواهدشد و ارایه تعهد برای گذراندن دوره های آموزشی مصوب الزامی است.
ت) دارا بودن پروانه ا شتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که نامزد مربوط، خوا ستار عضویت در هیات مدیره در آن رشته است.
ث) داشتن دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.
ج) برأی نامزدهائی که به دلیل ریاست سازمان استان، اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از ۵سال مذکور ناممکن بوده ، داشتن مجموعا ۵ سال سابقه فعالیت حرفه ای یا آموزشی یا تحقیقی در سال های متصل به زمان نامزدی بدون احتساب دوره ریاست سازمان استان الزامی است.
چ) داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان، قبل از تقاضای نامزدی.
ح) به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظائف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرائی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی باشد.
برای دریافت فرم های ثبت نام جهت نامزدی در انتخابات و همچنین اطلاعات تکمیلی به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس  http://markazieng.ir/board-elections/
اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به آدرسwww.markazi.mrud.ir و محل استقرار هیئت اجرایی مراجعه کنید.
هیئت اجرای نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مرکزی
فهرست