مجریان و ناظرین محترم عضو سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. مجریان و ناظرین محترم عضو سازمان

مجریان و ناظرین محترم، اجرای راه پله دسترسی موقت در کارگاههای ساختمانی  و نظارت بر حسن انجام آن مطابق بندهای ۱۲-۷-۴-۲ و ۱ مبحث دوم ضرورت بوده ، در صورت عدم رعایت ، برابر ضوابط رسیدگی خواهد شد.کمیته کنترل مضاعف

فهرست