تلفن پرسنل سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. تلفن پرسنل سازمان
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارساکارپردازی ۲۰۵
۲ آقای عزیزیبایگانی ۲۲۳
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴خانم اله دادیاجرایی۲۰۱
۶آقای تهرانیکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالوندیدبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۳۶
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
۱۰آقای مرادیمیز خدمت۲۳۱-۲۰۰
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییمدیر امور اداری و منابع انسانی- امور شهرستان۲۱۱
۲آقای طاها نظیریروابط عمومی۲۳۷
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۲۹
۵خانم معنویصدور پروانه۲۰۶
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم جدیدیIT۲۴۰
۸خانم بهرامیIT۲۲۵
۹خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۱۰خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای شفقتریاست سازمان۲۱۴
۲آقای حبیبیخزانه دار سازمان۲۱۰
۱۰خانم عظیمی مسئول دفتر ریاست۲۱۵
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای فراهانیامور مالی۲۱۳
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸خانم تواناامور مالی۲۳۸
۹آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۱۱هیات مدیره۲۲۰
آقای نصیریمشاور سازمان۲۱۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیواحد آبفا۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸خانم ملک حسینیآموزش۲۵۷
۹آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۱۰خانم عباسیانواحد گاز۲۶۰
۱۱آقای رحمانیرییس واحد گاز۲۳۵
۱۲آقای فراهانیتاییدیه نقشه های محاسبات۲۵۲
طبقه زیر زمین
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارساکارپردازی ۲۰۵
۲ آقای عزیزیبایگانی ۲۲۳
طبقه همکف
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴خانم اله دادیاجرایی۲۰۱
۶آقای تهرانیکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالوندیدبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۳۶
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
۱۰آقای مرادیمیز خدمت۲۳۱-۲۰۰
طبقه اول
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییمدیر امور اداری و منابع انسانی- امور شهرستان۲۱۱
۲آقای طاها نظیریروابط عمومی۲۳۷
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۲۹
۵خانم معنویصدور پروانه۲۰۶
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم جدیدیIT۲۴۰
۸خانم بهرامیIT۲۲۵
۹خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۱۰خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
طبقه دوم
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای شفقتریاست سازمان۲۱۴
۲آقای حبیبیخزانه دار سازمان۲۱۰
۱۰خانم عظیمی مسئول دفتر ریاست۲۱۵
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای فراهانیامور مالی۲۱۳
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸خانم تواناامور مالی۲۳۸
۹آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۱۱هیات مدیره۲۲۰
آقای نصیریمشاور سازمان۲۱۲
ساختمان شماره ۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیواحد آبفا۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸خانم ملک حسینیآموزش۲۵۷
۹آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۱۰خانم عباسیانواحد گاز۲۶۰
۱۱آقای رحمانیرییس واحد گاز۲۳۵
۱۲آقای فراهانیتاییدیه نقشه های محاسبات۲۵۲
فهرست