تلفن پرسنل سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. تلفن پرسنل سازمان
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارساکارپردازی ۲۰۵
۲ آقای عزیزیبایگانی ۲۲۳
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴خانم اله دادیاجرایی۲۰۱
۶آقای تهرانیکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالوندیدبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۳۶
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
۱۰آقای مرادیاطلاعات۲۳۱-۲۰۰
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییمدیر امور اداری و منابع انسانی- امور شهرستان۲۱۱
۲آقای طاها نظیریروابط عمومی۲۳۷
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۰۶
۵خانم ملک حسینیصدور پروانه۲۲۹
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم سحابی مقدمIT۲۲۵
۸خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۹خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای حبیبیریاست سازمان۲۱۴
۲آقای شفقتخزانه دار سازمان۲۱۰
۱۰خانم عظیمی مسئول دفتر ریاست۲۱۵
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای فراهانیامور مالی۲۱۳
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۹هیات مدیره۲۲۰
۱۱خانم دهقانهیات رییسه۲۱۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیواحد آبفا۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۹خانم عباسیانواحد گاز۲۶۰
۱۰آقای رحمانیرییس واحد گاز۲۳۵
طبقه زیر زمین
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارساکارپردازی ۲۰۵
۲ آقای عزیزیبایگانی ۲۲۳
طبقه همکف
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴خانم اله دادیاجرایی۲۰۱
۶آقای تهرانیکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالوندیدبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۳۶
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
۱۰آقای مرادیاطلاعات۲۳۱-۲۰۰
طبقه اول
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییمدیر امور اداری و منابع انسانی- امور شهرستان۲۱۱
۲آقای طاها نظیریروابط عمومی۲۳۷
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۰۶
۵خانم ملک حسینیصدور پروانه۲۲۹
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم سحابی مقدمIT۲۲۵
۸خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۹خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
طبقه دوم
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای حبیبیریاست سازمان۲۱۴
۲آقای شفقتخزانه دار سازمان۲۱۰
۱۰خانم عظیمی مسئول دفتر ریاست۲۱۵
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای فراهانیامور مالی۲۱۳
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۹هیات مدیره۲۲۰
۱۱خانم دهقانهیات رییسه۲۱۲
ساختمان شماره ۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیواحد آبفا۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۹خانم عباسیانواحد گاز۲۶۰
۱۰آقای رحمانیرییس واحد گاز۲۳۵
فهرست