با عنایت به نزدیک شدن سر رسید قرارداد بیمه تکمیل درمان مهندسین و کارکنان سازمان در تاریخ ۱ / ۹ / ۱۴۰۰ از اعضایی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت میشود نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا   تاریخ ۲۲ /۸ / ۱۴۰۰ به امور مالی سازمان مراجعه نمایند.

بیمه های مجاز جهت دریافت اسناد مناقصه ایران – البرز – دانا – آسیا – آتیه سازان حافظ – پارسیان – و سامان می باشند

فهرست