کارگروه برق

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه برق

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱خانم زهرا دهقانینماینده هیات مدیره در کارگروه
۲آقای مجید ثاقبی
۳آقای سهیل آل خمیس
۴آقای فرهاد دولت آبادی
۵آقای نادر نوری
۶آقای سید مهدی سادات

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

مصوبات گروه

فهرست