کارگروه برق

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه برق

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱خانم زهرا دهقانینماینده هیات مدیره در کارگروه
۳آقای سهیل آل خمیسرییس کارگروه
۴آقای فرهاد دولت آبادیدبیر کارگروه
۲آقای مجید ثاقبی
۵آقای نادر نوری
۶آقای سید مهدی سادات

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

چک لیست کنترل نقشه های برق نظام مهندسی استان مرکزی

چک لیست نهایی بازرسی تاسیسات الکتریکی+فرم گزارش بازرسی برق

لیست تابلو سازان مورد تایید شرکت توزیع برق استان مرکزی

گزارشات مرحله ایی
چک لیست ها
چک لیست کنترل نقشه های برق نظام مهندسی استان مرکزی

چک لیست نهایی بازرسی تاسیسات الکتریکی+فرم گزارش بازرسی برق

فرم ها
دستورالعملها
نمونه مهر
لیست شرکت های تابلو ساز

لیست تابلو سازان مورد تایید شرکت توزیع برق استان مرکزی

مهندسین دارای صلاحیت تست و راه اندازی برق

ساعت برگزاری کارگروه

چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ الی ۱۸

مصوبات گروه

فهرست