نمایندگی شازند/آستانه/هندودر/مهاجران/توره/شهباز

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی شازند/آستانه/هندودر/مهاجران/توره/شهباز
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا فهیممدیر نمایندگیعمران
۲مسعود مشیدیمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه هاشمیامور اداری۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴
۲نسیم عاجلوامور مالی۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴

شازند خیابان ۲۲ بهمن روبروی شهرداری

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا فهیممدیر نمایندگیعمران
۲مسعود مشیدیمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه هاشمیامور اداری۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴
۲نسیم عاجلوامور مالی۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴
آدرس

شازند خیابان ۲۲ بهمن روبروی شهرداری

اخبار

فهرست