کارگروه معماری

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه معماری

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حمید احمدینماینده هیات مدیره در کارگروه
۲آقای احسان میرمحمدیرئیس کارگروه
۳خانم سپیده علاقمنددبیر کارگروه
۴آقای میثم زارع
۵خانم معصومه اروجلو
۶آقای فرهاد میرزایی

چک لیست ها و گزارشات مرحله ای

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
قانون مسوولیت مدنی
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان
جزئیات عایقکاری پوسته خارجی ساختمان بر اساس روش تجویزی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

۱۵۶۹۲۸-۱۵۸۶۵ -تهیه چک لیست بررسی رفتار غیرسازی ای معماری

نشریات و بخشنامه های فنی و حقوقی معماری
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
قانون مسوولیت مدنی
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان
جزئیات عایقکاری پوسته خارجی ساختمان بر اساس روش تجویزی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
گزارشات مرحله ایی
چک لیست ها

۱۵۶۹۲۸-۱۵۸۶۵ -تهیه چک لیست بررسی رفتار غیرسازی ای معماری

فرم های خام
نمونه مهر

ساعات برگزاری جلسه

دوشنبه هر هفته ساعت ۹/۳۰ الی ۱۱/۳۰

مصوبات گروه

فهرست